UIB

Contenido en el idioma por defecto

El procés de seguiment intern de les titulacions oficials de la UIB culmina amb l’aprovació dels informes anuals de seguiment per part de la CQUIB i amb la ratificació pel mateix òrgan de l’informe global de seguiment de les titulacions oficials de la UIB.

Aquest document, és elaborat pel SEQUA i ratificat per la CQUIB, ha de ser públic a la web com a element fonamental de transparència i rendició de comptes a la societat.