Escuchar

Normativa

Contenido en el idioma por defecto

Consell de Direcció

9993 ACORD EXECUTIU del dia 2 de novembre de 2011 pel qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ) dels títols oficials de la UIB i es determina qui són els responsables de qualitat dels títols.

El sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) exigeix la creació de les diferents comissions de garantia de qualitat (CGQ) (òrgan col·legiat) responsables de gestionar, coordinar i realitzar el seguiment de la qualitat dels títols oficials de la UIB i el nomenament del responsable de qualitat (òrgan unipersonal) de cada títol oficial de grau i de màster.

Aquest sistema es basa en una estructura de qualitat descendent i ascendent. És a dir, a partir de les directrius de la Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB) (màxim òrgan de qualitat de la UIB) i de la política institucional de qualitat, es desplega de forma descendent als centres i títols. A la vegada, la rendició de comptes es realitza de forma ascendent, és a dir, des dels títols als centres i, al seu torn, d'aquests a la CQUIB.

Així doncs, i d’acord amb el que s’ha plantejat, el Consell de Direcció de la UIB, a la sessió del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de crear les comissions de garantia de qualitat (CGQ) dels títols oficials de la UIB i determinar qui ha de ser el responsable de qualitat de cada títol, en els termes que s’indiquen a continuació.

Article 1. Creació de les CGQ dels títols oficials de la UIB

Es creen les CGQ dels títols oficials de la UIB, com a comissions permanents que vetllaran per la qualitat dels títols oficials i per la correcta implantació, gestió i coordinació i el seguiment de les activitats relatives al SGIQ de cada títol.

Article 2. Responsable de qualitat

 1. El responsable de qualitat és el degà o director de centre o la persona que delegui, o el director del màster o la persona que delegui, preferiblement membre de l’equip directiu o del professorat del títol.
 2. Les funcions del responsable de qualitat de cada títol oficial de grau o de màster de la UIB són les següents:
  1. Liderar i vigilar les activitats relatives a la qualitat del títol i del professorat i impulsar la cultura de la qualitat.
  2. Assegurar-se que s'estableixen, s’implanten i es mantenen els processos necessaris per al desenvolupament del SGIQ en relació amb el títol.
  3. Rebre i recopilar la informació necessària per al seguiment correcte del títol, entre altra informació, l'opinió i el nivell de satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats i la satisfacció amb el seu programa formatiu, els resultats en el desenvolupament dels processos, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, els resultats de la formació, el desenvolupament dels objectius i els resultats de les pràctiques externes i de les activitats de mobilitat.
  4. Revisar periòdicament la informació pública del títol i assegurar que es manté actualitzada i accessible a tots els grups d’interès.
  5. Rebre i recopilar la informació relativa a l'avaluació global del professorat i traslladar-la a la CGQ per fer-ne una anàlisi i discussió.
  6. Convocar i informar la CGQ sobre el desenvolupament del títol i de qualsevol necessitat de millora.
  7. Exercir la representació de la CGQ davant altres òrgans interns o externs.
  8. Rebre i gestionar les reclamacions, les queixes i els suggeriments que es presentin.
  9. Qualsevol altra que hom li encarregui en el seu nomenament o li assigni la junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau.

Article 3. Composició de les CGQ dels títols oficials de la UIB

 1. Els centres han de constituir les CGQ dels seus títols, la composició de les quals ha de ser la següent:
  1. El responsable de qualitat del títol.
  2. Un màxim de tres professors que imparteixin docència al títol elegits per la junta de centre o per l’organisme que gestioni el màster.
  3. Un representant de l’alumnat de la titulació, elegit per la junta de centre o per l’organisme que gestioni el màster.
  4. Un representant del personal d’administració i serveis, elegit per la junta de centre o pel Centre d’Estudis de Postgrau.
 2. Cada CGQ ha de triar entre els seus membres un secretari, que aixecarà actes i custodiarà els registres i evidències necessaris per a la correcta avaluació i el seguiment continu del títol i per a l’acreditació posterior.
 3. En funció dels temes que s’hagin de tractar, és molt recomanable convidar agents interns o externs a la titulació, representants dels grups d'interès (col·legi professional, ocupadors, Administració pública, graduats, etc.).

Article 4. Funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB

Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

 1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
 2. Verificar la implantació del SGIQ.
 3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l’àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre’n comptes a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d’actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
 5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
 6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau.

Article 5. Objectiu de les CGQ dels títols oficials de la UIB

La CGQ de cada títol ha d’analitzar i tenir en compte les queixes i els suggeriments rebuts, la satisfacció dels estudiants i de la resta de membres de la comunitat universitària, els resultats de les pràctiques externes, els resultats de la inserció laboral i la satisfacció dels titulats, les opinions dels ocupadors, etc., a l'hora de fer les seves propostes.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de juliol de 2009
La Rectora, Montserrat Casas